Privacyregelement Comedytrain Impresariaat

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt): 1. Reglement: dit privacyreglement, en 2. Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Comedytrain Impresariaat B.V. mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Comedytrain Impresariaat B.V. de plicht om haar bezoekers, personeel, werknemers, comedians en zakelijke relaties op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Comedytrain Impresariaat B.V. worden verwerkt, te melden wie de gegevens kunnen inzien en voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Comedytrain Impresariaat B.V. vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Comedytrain Impresariaat B.V. in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Comedytrain Impresariaat B.V. expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Comedytrain Impresariaat B.V. gebruikt en het doel van het gebruik

Comedytrain Impresariaat B.V. verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je bezoeker bent, personeelslid of werknemer bent bij Comedytrain Impresariaat B.V., als je als comedian samenwerkt met Comedytrain Impresariaat B.V., een zakelijke relatie bent van Comedytrain Impresariaat B.V., je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Comedytrain Impresariaat B.V. of via het contactformulier contact met ons opneemt. Comedytrain Impresariaat B.V. verzamelt van bezoekers naam, e-mailadres, mogelijk IBAN-gegevens en mogelijk beeldmateriaal dat wordt gemaakt tijdens voorstellingen. Deze beelden kunnen worden gedeeld, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het delen van beelden op social media platforms of voor promotie doeleinden. Van personeelsleden worden naam en mogelijk IBAN-gegevens verzameld. Van werknemers van Comedytrain Impresariaat B.V. wordt naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, een kopie van het identiteitsbewijs, VOG, BSN-nummer, foto en cv opgeslagen. Comedytrain Impresariaat B.V. bewaart van comedians naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN-gegevens, foto, mogelijk een kopie van het identiteitsbewijs en mogelijk BSN-nummer. Van zakelijke relaties worden naam, e-mailadres en telefoonnummer verzameld.

Deze gegevens stellen ons in staat om de overeenkomst die klanten met Comedytrain Impresariaat B.V. sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen, om jou op maat gesneden informatie aan te bieden (nieuwsbrief), om onze verplichtingen als werkgever na te komen, om onze dienstverlening te kunnen leveren, om klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is en om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Comedytrain Impresariaat B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Comedytrain Impresariaat B.V.-organisatie, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift, dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Comedytrain Impresariaat B.V. met jou heeft gesloten of als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Comedytrain Impresariaat B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Comedytrain Impresariaat B.V. worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Comedytrain Impresariaat B.V. beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit: het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Comedytrain Impresariaat B.V. om in te loggen in het digitale systeem, een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Comedytrain Impresariaat B.V. ten aanzien van alle aan Comedytrain Impresariaat B.V. verstrekte persoonsgegevens en technische maatregelen door Comedytrain Impresariaat B.V. overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Comedytrain Impresariaat B.V. bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig voor een goede bedrijfsvoering, met inachtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Comedytrain Impresariaat B.V. zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

1. Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.

2. Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

3. Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

4. Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

5. Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.

Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar kantoor@comedytrain.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Comedytrain Impresariaat B.V.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Comedytrain Impresariaat B.V. en dan probeert Comedytrain Impresariaat B.V. er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kun je contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Comedytrain Impresariaat B.V. ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Comedytrain Impresariaat B.V. (www.comedytrain.nl).

Privacyreglement Comedytrain Impresariaat B.V. versie juli 2018